ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର

Rcò aòKòâKeòaû _ûAñ ù^A[ôaû Uuû ù`eÉ _ûAñ ]cKþ: [û^ûùe @bòù~ûM

Zòù©ðûf,(C._â. ^êýRþibðòiþ): Zòù©ðûf aäK @«MðZ aòeòùZûk _©ûdZ eiêf_êe Mâûce ùgLþ aKûCfäûu _òZû ùgL iûaòe @fäò Rcò aòKòâ Keòaû_ûAñ ùijò Mâûce ùgLþ fZò`þ CŸò^u Vûeê aòbò^Ü icdùe 10 fl Uuû ù^A[ôùfö Gjò aûa\ùe Cbdu c¤ùe Áûµ ù__eùe GK Pêqò^ûcû c¤ ejòQòö ùgL fZò`þò CŸò^þ ù\A[ôaû Uuû aûa\Kê \êA MêY× RcòKê _ûùPeú aêfûAQ«òö _ea©ðú icdùe ùgLþ aKûCfäû fZò`þ CŸò^u Vûeê ù^A[ôaû UuûKê `ûuòaû, Rcò ùeRòÁþ \fòfþ ^Keòaû_ûAñ ùgLþ aKûCfäû cò[ýû @bòù~ûMe @ûgâd ù^AQ«òö GjûKê ù^A ùgLþ fZò`þ CŸò^ 10 ZûeòL \ò^ Zòù©ðûf [û^ûùe GK fòLôZ @bòù~ûM Keò[ôùfö @bòù~ûM cêZûaK ùgLþ aKûCfäû Uuû ù^aûùaùk Kjò[ôùf @ûce icÉ @õgò\ûecû^uê WÿûKò Rcò aòKòaû _ûAñ \ÉLZ KeûAù\aòö _ùe ùgLþ aKÑûCfäû ù`û^ ù~ûùM fZò`þuê Uuû ù`eûAaû_ûAñ Kjòaû I Uuû ù`eÉ ^ù\ùf cò[ýû cK\cûùe `iûAù\aû_ûAñ ]cKþ ù\A[ôaû K[û @bòù~ûMùe CùfäL ejòQòö ùgLþ fZò` CŸò^þ ùjCQ«ò aòeòùZûk _©ûdZ ie_© eêKþiû^û ùaMcu Êûcú ö ùgLþ aKûCfäû ie_© I Zûu Êûcúu aòùeû]ùe cò[ýû @bòù~ûM @ûYòaû ijòZ aòbò^Ü MYcû¤c ùe a\^ûc KeêQ«ò ùi[ô_ûAñ @û¸e i¹û^ C_ùe @û© @ûiêQò ö @û¸e ~ûjû lZòùja ùi[ô_ûAñ ùgLþ aKûCfäû \ûdú ejòùaùaûfò ie_© eêKþiû^û ùaMc _âKûg KeòQ«ò ö ùgLþ aKûCfäû I Zûu _òZû ùgLþ iûaòe @fäú Rcò aòKâ Keòaû_ûAñ ùgLþ fZò`þ CŸò^þ uVûeê ù^A[ôaû Uuûuê `ûuòaû ijòZ cò[ýû @bòù~ûMùe `iûAaû_ûAñ C\ýc PkûA[ôaû fZò`þ CŸò^þ KjòQ«òö Cbd fZò` CŸò^ I ùgLþ aKûCfäûu _leê [û^ùe fòLôZ @bòù~ûM Keû~ûA[ôaûùaùk NUYûe iZýûiZý iµKðùe ù_ûfòi _leê Z\« Rûeò ejòQò ö

Show More

Related Articles

Back to top button